NÁKUPNÍ ŘÁD
Veškeré ceny na našich stránkách zahrnují DPH, přičemž o její výši budete
informováni při uzavření objednávky, kdy Vám bude zobrazen detailní rozpis
objednaných vín společně s uvedením částky za balné a poštovné.
Veškeré zboží vedeme skladem, není-li uvedeno jinak, a bude Vám zasláno ihned
poté, co bude poukázána naší firmě částka za objednané zboží. Aby byla Vaše
objednávka akceptována, je nutné vyplnit veškeré povinné údaje. Pokud tak
neučiníte, náš systém automaticky nekompletní objednávku vyřadí.
V této souvislosti uvádíme, že jsme subjekt registrovaný u Úřadu na ochranu
osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
platném znění.

Obchodní podmínky

Stanislav Škrobák
Okružní 823
696 15 Čejkovice
IČ: 76496953
 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti
, se sídlem , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl ,
vložka (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou
osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na

internetové adrese (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to
webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též
bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a
to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a
 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
jako „objednávka").
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat
a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ ". Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který
nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu
kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem
kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v
objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na
webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami
seznámil.
3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou,
a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou
nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím
elektronické pošty.
3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 4.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 4.1.3. bezhotovostně platební kartou;
 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit
kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná
při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od
uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky
na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského
zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané
hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
 5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí
třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na
vůli prodávajícího,
 5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro
jeho osobu
 5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo
po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal,
 5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a
byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí
zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
předchozí větě.
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od
kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla
prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto
obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti
(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v
tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající
od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím
již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit
a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i
poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující

povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady
spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Způsob dopravy: Messenger

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §
2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,
 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného

zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se
považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů

prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího
o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy
plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující
souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající
odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného
dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou
kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich
dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy
učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve
lhůtě pro odstoupení odesláno.
11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto,
které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v
uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu
uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy. Vzor smlouvy si můžete stáhnout na uvedeném odkazu.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické
pošty , telefon.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli
svým závazkům, pište na naši emailovou adresu [email protected].
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým
se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem
a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený
Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím
on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce:
https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného
subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem
sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online
na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=C
S. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v
EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel
pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu
Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu [email protected].
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské
centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou
samy.
Ve Čejkovicích dne 16.4.2020